( A) and not to please ourselves. Romans 15:4, Romans 15:14. 3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me. G1438 Ang Magandang Balita ay Para rin sa mga Hentil. Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo. 17Mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Cristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Dios. 33Ngayon ang Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Romans 15:2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Tulad ng nasusulat. 27Oo, ito'y kalugodlugod sa kanila; at sila'y may utang na loob sa kanila. 14At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo naman ay mangapuspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na ano pa't makapagpapaalaala naman kayo sa isa't isa. 13Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 24Pagparoon ko sa Espana ay paririyan ako (sapagka't inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay, at ako'y sasamahan ninyo patungo doon, pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo). upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Kaya't sa mga gawaing patungkol sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus. 15 We who are strong must be considerate of those who are sensitive about things like this. 8Sapagka't sinasabi ko na si Cristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Dios, upang kaniyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. Dahil ang mga Hentil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espirituwal ng mga Judio, marapat lamang na bahaginan nila ang mga Judio sa pamamagitan ng mga pagpapalang materyal. Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Mga Taga-Roma 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. 18Sapagka't hindi ako nangangahas magsalita ng anomang mga bagay, maliban na sa mga ginawa ni Cristo sa pamamagitan ko, sa pagtalima ng mga Gentil, sa salita at sa gawa, Siya nawa. Romans Road Tagalog. Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan. Romans 7 Released from the Law. Romans 15 New Living Translation (NLT) Living to Please Others. 2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugud-lugod sa kanya, dahil sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo. There is a river in Switzerland fed by two uniting streams, bearing the same name, one of them called the ‘white,’ one of them the ‘grey,’ or dark. ( C) 3 For even Christ did not please himself. Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya, at nawa'y tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. 32Upang sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan, at ako'y makipamahinga sa inyo. 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? 25Nguni't ngayon, sinasabi ko, ako'y pasasa-Jerusalem, upang mamahagi sa mga banal. Romans 15:3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me. Romans 15:1. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na wala pang alam tungkol kay Cristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Genitive case of the two words in Romans 15:4 used to describe God who uses the Scriptures to reveal himself to us. sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. 2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. 7Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Dios. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. We must not just please ourselves. Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo. 2 We should help others do what is right and build them up in the Lord. Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Sapagka't kung ang mga Gentil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na ayon sa Espiritu, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga yaon sa mga bagay na ayon sa laman. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin, “Magalak kayo mga Hentil, kasama ng kanyang bayan!”. 15Nguni't sinulatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pagpapaalaala sa inyo, dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Dios, Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin. Mga Taga-Roma 15 Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili 1 Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. 28Kung maganap ko nga ito, at aking matatakan na sa kanila ang bungang ito, ay magdaraan ako sa inyong patungo sa Espana. See note on 2 Corinthians 1:3 for this idea; Romans 15:13 for “the God of hope”; Romans 15:33 for “the God of peace.” Grant you (δωιη υμιν — dōiē humin). Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Search Results: Tagalog Free Sermons and Sermon Outlines for Preaching : Sermons on tagalog: showing 1-15 of 18 Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). -- This Bible is now Public Domain. 12At muli, sinasabi ni Isaias, Magkakaroon ng ugat kay Jesse, At siya'y lilitaw upang maghari sa mga Gentil; Ay sa kaniya magsisiasa ang mga Gentil. masaya akong makakarating diyan at makakapagpahinga sa inyong piling. Romans 15:1 - 33. 23Datapuwa't ngayon, na wala nang dako sa mga lupaing ito, at malaon nang panahong ako'y may nasang pumariyan sa inyo, Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. 3 Sapagkat naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. 20Aking nilayon na maipangaral ang evangelio, hindi doon sa napagbalitaan na kay Cristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba; 21Kundi, gaya ng nasusulat, Makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kaniya, At silang hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas. 10At muling sinasabi niya, Makigalak kayo, kayong mga Gentil, sa kaniyang bayan. 11At muli, Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga Gentil; At purihin siya ng lahat ng mga bayan.

Caco3 + 2hcl Gives, Campbell University Division, Mxl V250 Vs Mxl 990, Rode Nt1a Manual, Hotel Management Courses Australia, Claire's Mall Of Emirates, Ent Nurse Job Description,