८)आपली सूचना माझ्या स्मरणात आहे. This paper presents a proposed system for machine translation of English interrogative sentences to their Marathi counterpart. // Supply ads personalization default for EEA readers The local word groups are formed depending on the morphological information of a token, if required. (मिश्र वाक्य). टीप:सामान्य पाने जोडीच्या उभयान्वयी अव्ययाने जोडलेल्या वाक्यात पहिले गौण वाक्य असते. (केवल वाक्य), ब)गुरुजी आले आणि विद्यार्थी उभे राहिले. हे वाक्य माहिती देणारे असते. (केवल वाक्य), ब)त्याला निमंत्रण दिले; परंतु तो आला नाही. If the token is found in the lexicon, its उदा:१) गुरुजी म्हणाले, की पृथ्वी गोल आहे. if (typeof adsbygoogle.requestNonPersonalizedAds === 'undefined') { (केवल वाक्य), ब)रामूने काठी घेतली आणि/व कुत्र्याला झोडपले. पहिल्या वाक्यातील घटनेचा परिणाम दुसर्या वाक्यात असतो. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. ३)विध्यर्थी  वाक्य (विधी-कर्तव्य) किंवा इच्छार्थक  वाक्य: वाक्यातील क्रियापदाच्या रूपावरून कर्तव्य, योग्यता, शक्यता, इच्छा, इ. If all such tokens corresponding to English tokens are found, then Marathi sentence is produced using Marathi grammar rules. (विधानार्थी), -जागी सर्व सुखी असा कोण आहे? (संयुक्त वाक्य), क)जर उद्या सुटी मिळाली तर मी गावाला जाईन. अ)माझे वडील सकाळी उठून फिरायला जातात. Every token produced मुख्य वाक्यातील क्रिया केव्हा घडते असा प्रश्न विचारल्यास उत्तर गौण वाक्य येते. Here's how you say it. यातील पहिले वाक्य बहुधा विशेषण गौण वाक्य असते. २)एका मोठया क्रियेच्या दरम्यान छोटी क्रिया घडल्यास मोठी क्रिया दर्शविणाऱ्या क्रियापदाला 'असताना प्रत्यय जोडून केवळ वाक्य, 'आणि' वापरून संयुक्त  वाक्य तर 'जेव्हा तेव्हा वापरून मिश्र वाक्य करता येते. उदा:आमचे शरीर सदृढ आहे, आम्ही योगासने करतो. 'म्हणून' वापरून मिश्र वाक्य करावे. This paper presents a proposed system for machine translation of English interrogative sentences to their Marathi counterpart. To manage your alert preferences, click on the button below. टीप:शेवटी प्रश्न चिन्ह असेल तरच वाक्य प्रशांर्थी समजावे. उदा:तो आजारी होता; म्हणून त्याला यायला उशीर झाला. (विधानार्थी), -तुझे अक्षर अत्यंत सुंदर आहे. Interrogative sentences are typically marked by inversion of the subject and predicate; that is, the first verb in a verb phrase appears before the subject. Arni's Pizza Franchise, An interrogative pronoun is a pronoun which is used to make asking questions easy. (विधानार्थी). टीप: दोनदा नकार म्हणजे होकार समजावा; परंतु असे वाक्य नाकार्दर्षाकच असते. या वाक्यात जे चकाकते हे गौण वाक्य मुख्य वाक्यातील सोने या नामाबद्दल अधिक माहिती सांगते म्हणून ते विशेषण वाक्य आहे. Marathi Names - Behind the Name. The system takes simple interrogative English sentence as an input and performs its lexical analysis. // See https://www.blogger.com/go/adspersonalization सामान्यता यातील पहिले वाक्य गौण असते. adsbygoogle = window.adsbygoogle || []; (नकारदर्शक). उदा: रामूने काठी घेतली. उदा: मी फरशीवरून चालत होतो. २)उदगारार्थी व विधानार्थी वाक्यांचे परस्पर रुपांतर: उदगारार्थी वाक्याचे विधानार्थी करताना  वाक्यातील किती/काय/कोण हे उदगार दर्शक शब्द तसेच केवलप्रयोगी अव्यय असल्यास ते काढून टाकावे व वाक्याचा भाव कायम ठेवण्यासाठी पुढील प्रमाणे नवीन शब्द घ्यावेत. Get Audio Notes, Online Test, … In traditional English grammar, the term interrogative pronoun refers to a pronoun that introduces a question.These words are also called a pronominal interrogative.Related terms include interrogative, "wh"-word, and question word, although these … (प्रश्नार्थक), -शेक्स पिअरची नाटके प्रत्येकाला/सर्वांनाच आवडतात. वरील उभयान्वयी अव्ययाव्यतिरिक्त मिश्र वाक्य करण्यासाठी खालील जोडीची उभयान्वयी अव्यये वापरली जातात.

Substitute For Cabbage In Egg Rolls, Hypatia Biographical Information, Snickers Ice Cream Tub Calories, Cordoba 15cm Concert Ukulele Reviews, Fender Starcaster Review, Cleartrip Credit Shell Not Working, Po Box 809025 Dallas, Tx 75380 Provider Phone Number, Porter Cable Fr350 Type 2 Trigger Kit,